Speidernes fellesorganisasjon har vedtatt innføring av krav om politiattest for frivillige og ansatte fra 1. januar 2010.

I vedtaket heter det at: “KFUK-KFUM-speiderne og Norges speiderforbund innfører krav om politiattest for alle ansatte og frivillige som utfører oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming med virkning fra 1. januar 2010.”

Sjekkliste

  • Er du ansatt eller frivillig i en speidergruppe, på krets-, korps eller forbundsplan?
  • Har du et tillits- eller ansvarsforhold overfor barn eller utviklingshemmede i speidersammenheng?
  • Er du over 15 år?
  • Er du i en posisjon over noe tid som muliggjør overgrep?

Svarer du ja på disse sjekkpunktene er du forpliktet til å framvise politiattest.

Prosedyre for innhenting av politiattest (seksuelle overgrep):

Alle frivillige som skal utføre oppgaver for speidergruppen som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med Gruppeleder

Gruppeleder har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Den personen som skal utføre en oppgave eller et verv for et organisasjonsledd i Norges speiderforbund, og hvor dette innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (personer under 18 år) eller personer med utviklingshemming, må undertegne på et eget søknadsskjema. Skjemaet kan lastes ned fra denne siden.

  • Skjemaet leveres til gruppeleder som kontrollerer at skjemaet er riktig utfylt, og undertegner på vegne av Gjerpen MSK.
  • Gruppeleder sender skjemaet til det lokale politidistriktet.
  • Deretter sender politiet den enkelte politiattest i posten til den aktuelle personens hjemmeadresse og vedkommende viser umiddelbart attesten til Gruppeleder. Politiet sender aldri attesten direkte til speidergruppen.
  • Attesten fremvises ved fysisk møte eller ved fremsendelse per post. Attesten kan ikke sendes med e-post. Hvis politiattesten etter avtale sendes med post til Gruppeleder, skal kopi av legitimasjon legges ved. Gruppeleder sender attesten tilbake etter registrering av dato for utstedt politiattest i medlemssystemet.
  • Gruppeleder kontrollerer at svaret fra politiet viser til den korrekte hjemmelen i strafferegistreringsforskriften (§ 12 nr 4 bokstav p)) og de korrekte paragrafene i straffeloven (§§ 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200 annet ledd, § 201 bokstav c), § 203 eller § 204 bokstav a)). Hvis det ikke gjør det, skal det innhentes ny attest, og politiet skal gjøres oppmerksom på mangelen i svaret.
  • Speidernes retningslinjer for dette finner du på denne siden